پروژه: ایر کولر کندانسور نیروگاه کهنوج

کارفرما: مپنا

طراح: شرکت INNOSPIN

مشاور : 

سازنده: شرکت ساخت تجهیزات سپاهان 

 تهیه نقشه های کارگاهی: آوا طرح

وزن پروژه: 1550 تن