پروژه: پایپ رک اصلی فاز 19 عسلویه

کارفرما: مپنا

طراح: 

مشاور : 

سازنده: شرکت ساخت تجهیزات سپاهان 

 تهیه نقشه های کارگاهی: آوا طرح

وزن پروژه: 1200 تن