پروژه: WATER TREATMENT & UTILITY

کارفرما: فولاد مبارکه

طراح: 

مشاور : 

سازنده: شرکت بین المللی فولاد تکنیک

 تهیه نقشه های کارگاهی: آوا طرح

وزن پروژه: 620 تن