پروژه: ساختمان هلال ایرانیان

کارفرما: 

طراح: 

مشاور : 

سازنده: شرکت مدیریت طرح و پیمان مبدا

 تهیه نقشه های کارگاهی: آوا طرح

وزن پروژه: 3500 تن