پروژه:  اوره و آمونیاک پردیس

کارفرما: پتروشیمی پردیس

طراح: آوا طرح

مشاور : همپا انرژی

سازنده: شرکت مهندسی طیف سپاهان

طراحی دیتیل و تهیه نقشه های کارگاهی: آوا طرح

وزن پروژه: 360 تن