پروژه:  اوره و آمونیاک لردگان

کارفرما: پتروشیمی لردگان

طراح: شرکت لینده (LINDE)

مشاور : همپا انرژی

سازنده: شرکت مهندسی طیف سپاهان

طراحی دیتیل و تهیه نقشه های کارگاهی: آوا طرح

وزن پروژه: 1200 تن