پروژه:  اوره و آمونیاک سوم شیراز

کارفرما: پتروشیمی شیراز

طراح: TOYO

مشاور : پیدک

سازنده: شرکت مهندسی طیف سپاهان

طراحی دیتیل و تهیه نقشه های کارگاهی: آوا طرح

وزن پروژه: 700 تن